Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

6675 af3c 500
Reposted frompanikea panikea viainyou inyou
Przez cokolwiek przechodzisz - po prostu przez to przejdziesz. To minie. Podziękuj już teraz. Przecież wiesz, że wkrótce pojawi się tęcza.
— Oprah Winfrey
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viainyou inyou
Kobiety nie poddają się bez powodu. Najczęściej przestają walczyć dlatego, że czują się niedoceniane i zmęczone tym, że ktoś kto miał być ich całym światem nie potrafił ofiarować im choćby małej części swojego czasu i odrobiny uwagi…
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainyou inyou
9144 0db6 500
Reposted fromniedopowiedzenia niedopowiedzenia viainyou inyou
9822 bc81 500
Reposted fromMtsen Mtsen viapffft pffft

Można się spakować i uciec od ludzi, ale nigdy od myśli o nich.
Kiedy mama pyta mnie, jak mi idzie na studiach...
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viapoolun poolun
0027 07c0
Reposted fromPoranny Poranny vianikotyna nikotyna
8150 f2ca
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianikotyna nikotyna
8953 253d
Reposted fromhagis hagis vianikotyna nikotyna
8876 fc92
Reposted fromdulcemoni dulcemoni viairbjarbirb irbjarbirb

Jesteśmy świadkami fenomenalnego zjawiska, polegającego na wzajemnym mijaniu się ludzi; na nieumiejętności nawiązania kontaktu; nieumiejętności spędzania wolnego czasu. 

— Marek Hłasko – Listy z Ameryki. Felietony i recenzje
4020 ab86 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viapffft pffft
1398 016f 500
Reposted froms3 s3 viapffft pffft

February 22 2018

0697 95bf
Reposted fromshakeme shakeme viaWlodara Wlodara
Reposted fromhysterie hysterie viailovemovies ilovemovies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl