Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

Reposted fromFlau Flau viapffft pffft
8346 e3da 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaxannabelle xannabelle
6336 ecbd 500
Reposted frompiehus piehus viaHogattaa Hogattaa
3148 e6a7
Reposted fromkarahippie karahippie viaHogattaa Hogattaa
4067 8753 500
Reposted fromartlover artlover viaHogattaa Hogattaa
9851 bcdd 500
Reposted fromslid0 slid0 viaHogattaa Hogattaa
3370 abbe 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaHogattaa Hogattaa
8646 23f3 500
Reposted fromtfu tfu viaHogattaa Hogattaa
7798 7e8b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaojtam ojtam
9869 ca3d
Reposted fromantichris antichris viapffft pffft
8019 8a39 500
Reposted fromseaweed seaweed vianikotyna nikotyna
9970 eaac
Reposted fromprzemykaz przemykaz vianikotyna nikotyna
5704 19a5 500
Reposted fromnutt nutt vianikotyna nikotyna
3094 4130
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa vianikotyna nikotyna
Świat kręcił się nadal. Tylko jakoś inaczej.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea "Kobiety"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaxannabelle xannabelle
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaHoHo HoHo
(...)ludzie tak naprawdę mogą mieszkać tylko w innych ludziach, (...) depresja to nic innego, jak bezdomność, na depresję cierpią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać.
— Wojciech Kuczok "Senność"
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaHoHo HoHo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl