Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

9227 9d8b 500
Reposted fromdivi divi viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
W głowie miała po prostu inaczej poukładane, miała poukładane niepraktycznie
— Charles Bukowski
Reposted fromebe ebe viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
7362 2457
Reposted fromtwarze twarze viaHoHo HoHo
8412 842e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viaweruskowa weruskowa

September 17 2017

2504 8110
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada

Przecież człowiek sam dla siebie jest najbardziej dokuczliwym przymusem. Często trudnym do zniesienia. I niektórzy nie są w stanie siebie znieść.

— Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted fromrichardth richardth vialekkaprzesada lekkaprzesada
Wymiana spojrzeń między kobietą, a mężczyzną jest często bardziej intymna niż seks.
— P. Tokarz, Silent Soul
Reposted frommissbrodka missbrodka vialekkaprzesada lekkaprzesada
1313 9431 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
1327 6565
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
1328 b4a2
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Nie przejmuj się zbytnio tym, co ludzie powiedzą. Rób, co Ci się w życiu podoba, jeśli tylko będziesz mogła potem w lustrze spojrzeć sobie w twarz.
— Lucy Maud Montgomery
5363 a6c5 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
3896 2025
Reposted fromochgod ochgod vialekkaprzesada lekkaprzesada
0606 cdf3
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
2776 5dc8 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Przez chwilę ubzdurałam sobie, że jestem na tyle interesująca i atrakcyjna, że chciałbyś ze mną być.
Reposted fromsoplica soplica vialekkaprzesada lekkaprzesada
2800 7820 500
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl