Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

Wargi mnie bolą z niepocałowania, zresztą nie tylko wargi, bolą oczy z niepatrzenia, i dłonie, i opuszki palców bolą też. Siedem przeklętych dni, co tydzień. 

— Urszula Kozioł
0432 a144 500
Reposted fromwstawaj wstawaj vialaparisienne laparisienne
1912 7ed8 500
z wywiadu z J.Gajosem
"Co czytali sobie kiedy byli mali"
7839 48f3
Reposted fromapkinesis apkinesis vialaparisienne laparisienne
9269 0c19 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaEdgi Edgi
9665 12c1 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viaEdgi Edgi

July 13 2019

9654 79d1 500
3017 481a
Reposted frommisza misza viasklepikzhorrorami sklepikzhorrorami
5157 76a9
Reposted fromseko seko viasklepikzhorrorami sklepikzhorrorami
6006 36d5
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl