Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2017

Po­tem, przez następne miesiące wy­dawało mi się, że żyję za karę. Niena­widziłam po­ranków. Przy­pomi­nały mi, że noc ma swój ko­niec i trze­ba zno­wu radzić so­bie z myślami. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromsomuchhappiness somuchhappiness viazyta zyta
nie ma wszyscy i nie ma zawsze
— pani psycholog
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viasmaller smaller
3060 71b2 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaxannabelle xannabelle
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss via100suns 100suns

March 26 2017

5198 2d81
Reposted fromkarahippie karahippie viadrunkwhipster drunkwhipster
1110 d229 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadrunkwhipster drunkwhipster
Wiem, że mam różne oblicza.
Raz łatwo się ze mną dogadać
Ale czasem nie da się ze mną wytrzymać
— (via perdiditt)
Reposted fromshitsuri shitsuri viaxannabelle xannabelle

Reposted frompannakojot pannakojot viaxannabelle xannabelle
Potem nienawidzimy siebie tak bardzo, że mdli nas od przedstawiania się. Rzygamy od wymawiania swojego imienia i nazwiska. 
— "Radio Armageddon" (Jakub Żulczyk)
Reposted fromrzeczyploche rzeczyploche viaxannabelle xannabelle
Kiedy człowiek za bardzo się z czegoś cieszy, zwykle się rozczarowuje.
— Casey Watson: "Chłopiec, którego nikt nie kochał"
Reposted frompensieve pensieve viairbjarbirb irbjarbirb
8908 27fb 500

March 24 2017

IX LO im. Klementyny Hoffmanowej w Warszawie, fot. F. Springer
Reposted fromciarka ciarka viakoloryzacja koloryzacja
1174 6c9e
Reposted fromtfu tfu vianostalgiaaniola nostalgiaaniola
7266 e8f6 500
Reposted fromenajcosta enajcosta viaGirlFromTheBox GirlFromTheBox
3687 a58e 500
9162 70ce 500

iamaang:

Inspired

Reposted fromironbunny ironbunny viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl