Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viabrystol brystol
5213 8dfd 500
Reposted fromalicemerry alicemerry viabrystol brystol
4564 20f6 500
Reposted fromtfu tfu viapoolun poolun
6285 236d 500
Reposted fromdivi divi viadzony dzony
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viabarock barock
 Hubert, nie zachowuj się jak cham. Przeproś panią - powiedziałem.
- Ale to tylko kelnerka - prychnął. - Na dodatek gówniana kelnerka, które nie wie, co sprzedaje.
- Och, szanowny panie, nie jest sprawą mężczyzny uczyć kobietę, czy coś robi dobrze, czy źle. Mężczyzna ma ją szanować. Mężczyźni mieliby raj na ziemi, gdyby tylko zaczęli szanować kobiety - powiedział i poprawił muszkę.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaszydera szydera
3884 76cd 500
Reposted fromgreenfox greenfox viaolalaa olalaa
6689 deb8
Reposted fromGIFer GIFer viaszydera szydera
3623 f452 500
Reposted fromkaiee kaiee vianukot nukot
4277 352d
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vianukot nukot
8865 6025
Reposted fromlevindis levindis vianukot nukot
3518 27d0 500
Reposted frompierdolony pierdolony viakomplikacja komplikacja
6122 4289 500
Nasze życie na jednym obrazku
Reposted fromtfu tfu viakomplikacja komplikacja
5277 6d37
Reposted fromkarahippie karahippie viakomplikacja komplikacja
5450 8855 500
Reposted fromtfu tfu viaantonim antonim
2416 77de 500

electricpersona:

Hawkins Middle School - Snow Ball 1984

3729 f6e7
Reposted fromkarahippie karahippie vialubje lubje
2683 5060
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viairbjarbirb irbjarbirb
3117 d5c8 500
6115 3619
Reposted frombun bun viaweruskowa weruskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl